Nakup, vyrob, vytiskni, seznam se

v první otevřené digitální dílně v Brně.

OBCHODNÍ PODMÍNKY FABSHOPU

provozovaného společností FabLab Brno s.r.o. IČO: 171 34 200, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, v obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 128766, Krajský soud v Brně


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti z právních vztahů mezi FabLab Brno s.r.o. IČO: 171 34 200, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno (dále jen „FLB“) a Členem.

1.2. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:


Člen                                          Osoba, která má na základě samostatné smlouvy uzavřené s FLB přístup do FabLabu a také osoba, která nakupuje na FabShopu, ačkoliv není oficiálním členem FabLabu (např. učitel při objednávce kurzu FabLab University)


Členský poplatek                  Částka, kterou je Člen povinen platit za své členství ve FabLabu a která je podmínkou trvání tohoto členství


FabLab                                       Digitální dílna provozovaná FLB na adrese JIC INMEC, 4. patro, Purkyňova 649/127, 612 00 Brno nebo Digitální dílna provozovaná FLB na adrese KUMST, Údolní 495/19, 602 00 Brno-střed


FabShop                                    Internetová stránka shop.fablabbrno.cz, na níž FLB provozuje internetový obchod (e-shop)


Kurz                                          Kurz, školení, workshop nebo jiná akce, kterou si Člen může objednat na FabShopu; Kurz se může konat naživo, online a může být dostupný i pouze ke stažení


Rezervace                                 Vyhrazení určitého přístroje umístěného ve FabLabu pro výlučné použití Členem provádějícím Rezervaci po dobu, na kterou se Rezervace vztahuje


Smlouva                                    Smlouva uzavírána mezi FLB a Členem na základě objednávky Člena uskutečněné prostřednictvím FabShopu způsobem specifikovaným v těchto Obchodních podmínkách


Smluvní strany                         FLB a Člen


Spotřebitel                                V souladu s § 419 občanského zákoníku, každý Člen, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s FLB


1.3. Smlouva je vždy uzavírána v českém jazyce a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

1.4. Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu FLB, přičemž Člen má k těmto údajům přístup na základě žádosti.

1.5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Člen používá, a nejsou hrazeny FLB.

1.6. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách FabShopu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Členem. Člen tyto Obchodní podmínky dostává i při potvrzení objednávky e-mailem.


2. FABSHOP A JEHO ÚČEL

2.1. Smluvní strany konstatují, že základní smluvní vztah mezi FLB a Členem, který je oficiálním členem registrovaným ve FabLab upravující podmínky členství ve FabLabu vznikl při registraci Člena ve FabLabu. Tyto Obchodní podmínky neupravují podmínky členství ve FabLabu, ale pouze práva a povinnosti týkající jednání činěných prostřednictvím FabShopu.

2.2. Uživatelský účet na FabShopu mohou aktivně užívat pouze Členové. K přístupu do FabShopu užívá Člen výhradně své vlastní přihlašovací údaje, a to e-mailovou adresu, kterou oznámil FLBu při vzniku členství a heslo, které si Člen sám nastaví na základě instrukcí uvedených v e-mailové správě zaslané FLB.

2.3. Prostřednictvím FabShopu může Člen:

2.3.1. zakoupit zboží pro následné použití při své činnosti ve FabLabu,

2.3.2. provést Rezervaci určitého přístroje ve FabLabu,

2.3.3. platit Členský poplatek,

2.3.4. přihlásit se na kurz.


3. KOUPĚ ZBOŽÍ VE FABSHOPU

3.1. Uzavření Smlouvy na koupi zboží

3.1.1. Pro objednání zboží prostřednictvím příslušného FabShopu Člen vybere zboží a jeho požadované množství z nabídky umístěné na stránkách FabShopu.

3.1.2. Před odesláním objednávky je Členovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Člena zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky. Objednat lze pouze zboží, které je v příslušném FabShopu označeno jako „Skladem“.

3.1.3. Člen odešle objednávku kliknutím na příslušné k tomu určené elektronické tlačítko FabShopu. Před odesláním objednávky musí Člen vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami zaškrtnutím příslušného pole nebo odesláním objednávky, pokud je informován o tom, že odesláním s těmito Obchodními podmínkami souhlasí. Jinak k odeslání objednávky nedojde. Členem odeslaná objednávka je akceptací návrhu na uzavření kupní Smlouvy, který činí FLB vystavením zboží na FabShopu.

3.1.4. Smlouva o koupi zboží je uzavřena elektronickým doručením objednávky FLB, což se považuje za akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy Členem.

3.1.5. FLB zašle Členovi potvrzení objednávky pro přehled o uzavřené Smlouvě společně se zněním těchto Obchodních podmínek.

3.2. Cena zboží

3.2.1. FabShop obsahuje informace o dostupném zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na FabShopu.

3.3. Dodací podmínky

3.3.1. FLB dodává objednané zboží výlučně osobním předáním Členovi ve FabLabu. Nebezpečí škody na zboží přechází na Člena v okamžiku převzetí zboží, případně v okamžiku, kdy si Člen zboží nepřevzal, ačkoliv si jej převzít měl a mohl, a zároveň mu ze strany FLB bylo umožněno se zbožím nakládat.

3.3.2. Jelikož lze objednat pouze zboží, které je skladem ve FabLabu, dodá FLB zboží a umožní Členovi nakládat s ním bezprostředně po akceptaci objednávky v době otevíracích hodin FabLabu, které jsou vždy uvedeny ve FabShopu. Zboží však nebude Členovi předáno před úhradou ceny zboží v plném rozsahu.

3.3.3. Člen je povinen převzít objednané zboží do 7 dnů ode dne odeslání objednávky FLB. Nepřevezme-li Člen zboží ve lhůtě dle předchozí věty, je FLB oprávněn od Smlouvy o koupi příslušného zboží bez dalšího odstoupit.

3.4. Práva z vadného plnění a reklamace

3.4.1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění při koupi zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

3.4.2. Člen zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit FLBu a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozené zboží převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu sepsaným za tímto účelem. Porušením této povinnosti zanikají práva Člena z vadného plnění; to neplatí pro Spotřebitele.

3.4.3. FLB odpovídá Členovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména FLB odpovídá Členovi, že v době, kdy Člen zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání,
b) má takové vlastnosti, které FLB nebo výrobce popsal nebo které Člen očekával s ohledem na povahu zboží,
c) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití FLB uvádí nebo ke kterému se obvykle používá,
d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze (pokud FLB Členovi takový vzorek nebo předlohu nachystal),
e) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.4.4. Ustanovení uvedená v odstavci 3.4.3 (o tom, jak FLB odpovídá Členovi za to, že zboží nemá při převzetí vady) se nepoužijí:
a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Členem, nebo
d) vyplývá-li to z povahy zboží.

3.4.5. Pokud je vadné plnění FLBu podstatným porušením Smlouvy, je Člen oprávněn:
a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Člen požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Člen právo na bezplatné odstranění vady, nebo
b) požadovat bezplatné odstranění vady zboží opravou, nebo
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od Smlouvy.

3.4.6. Vada je podstatným porušením Smlouvy, pokud FLB již při uzavření Smlouvy věděl nebo musel vědět, že by Člen Smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

3.4.7. Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, je Člen oprávněn:
a) požadovat odstranění vady, nebo
b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny;
Neodstraní-li FLB vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Člen požadovat:
a) slevu z kupní ceny, nebo
b) může od Smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu nemůže Člen změnit bez souhlasu FLB.

3.4.8. Člen nemůže odstoupit od Smlouvy v rámci svého práva z vadného plnění, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Člen věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Člen nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým konáním nebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Člen věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Člen FLB, co ještě vrátit může, a dá FLB náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

3.4.9. Pokud je Člen Spotřebitelem, je v souladu s § 2165 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady zboží v záruční době 24 měsíců od převzetí zboží. Tímto se FLB zavazuje, že zboží bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.

3.4.10. Neoznámí-li Člen vadu zboží včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, pouze práva jako v případě vadného plnění, které je nepodstatným porušením Smlouvy.

3.4.11. Člen, který je Spotřebitel, má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu FLB nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že FLB nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

3.4.12. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Člen i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Člen, který je Spotřebitelem, i právo od Smlouvy odstoupit.

3.4.13. Vadné zboží předá Člen FLB spolu s oznámením vady či bez zbytečného odkladu po něm ve FabLabu, a to za účelem posouzení reklamace Člena, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Člen v oznámení vady uvede tyto informace:
a) jaká je vada zboží a jak se projevuje,
b) zda Člen chce vadu opravit, vyměnit zboží či jeho součást, odstoupit od smlouvy nebo chce přiměřenou slevu,
c) jméno, adresu a ideálně telefonní číslo a e-mail pro rychlejší komunikaci.

3.4.14. Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje Člen vůči FLB písemně či ústně ve FabLabu či prostřednictvím elektronické pošty odeslané na kontaktní e mailovou adresu FLB uvedenou v závěrečných ustanoveních těchto Obchodních podmínek.

3.4.15. FLB písemně potvrdí Členovi, kdy Člen právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Člen požaduje. Dále FLB Členovi písemně potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.4.16. FLB nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se FLB s Členem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

3.4.17. Náklady reklamace hradí Člen. Jestliže FLB reklamaci Člena uzná, proplatí Členovi na jeho žádost účelně vynaložené náklady uznané reklamace.

3.4.18. Záruční doba pro Spotřebitele v délce 24 měsíců se v případě oprávněné reklamace prodlužuje o tolik dní, po které se reklamované zboží nachází u FLB, a Člen jej proto nemůže užívat.

3.5. Odstoupení od Smlouvy o koupi zboží Spotřebitelem

3.5.1. Člen, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy o koupi zboží ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží.

3.5.2. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý FLBem, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek a je dostupný na webové adrese shop.fablabbrno.cz/odstoupeni. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty FLB uvedenou v závěrečných ustanoveních těchto Obchodních podmínek, předáním osobně zástupci FLB ve FabLabu nebo odesláním poštou na adresu FabLab uvedenou v závěrečných ustanoveních těchto Obchodních podmínek, přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně písemně potvrzeno.

3.5.3. Po odstoupení od Smlouvy Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zašle nebo předá FLBu plnění, které od něj obdržel. Spotřebitel je srozuměn s tím, že nese náklady vrácení zboží.

3.5.4. Spotřebitel nemůže způsobem uvedeným v tomto článku odstoupit zejména od Smlouvy týkající se zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a dále zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit nebo od Smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.

3.5.5. Spotřebitel odpovídá FLBu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Je-li zboží takto poškozeno, je FLB oprávněn nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení ceny.

3.5.6. FLB vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj přijal. FLB není povinen peněžní prostředky vracet dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží FLBu odeslal.


4. REZERVACE PŘÍSTROJE VE FABLABU

4.1. Uzavření Smlouvy o Rezervaci

4.1.1. Pro provedení Rezervace prostřednictvím příslušného FabShopu vybere Člen konkrétní přístroj z nabídky umístěné na stránkách příslušného FabShopu, datum a čas, na který si chce přístroj rezervovat.

4.1.2. Před odesláním objednávky je Členovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Člena zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky.

4.1.3. Člen odešle objednávku kliknutím na příslušné k tomu určené elektronické tlačítko FabShopu. Před odesláním objednávky musí Člen vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami zaškrtnutím příslušného pole nebo odesláním objednávky, pokud je informován o tom, že odesláním s těmito Obchodními podmínkami souhlasí, jinak k odeslání objednávky nedojde. Členem odeslaná objednávka je akceptací návrhu na uzavření Smlouvy o Rezervaci, kterou činí FLB prostřednictvím FabShopu.

4.1.4. Smlouva o Rezervaci je uzavřena elektronickým doručením objednávky FLBu, což se považuje za akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy. Rezervace je však pro obě Strany závazná teprve úhradou ceny Rezervace; nedojde-li k úhradě do 1 hodiny od uzavření Smlouvy o Rezervaci, uzavřená Smlouva se uplynutím této lhůty bez dalšího ruší.

4.2. Cena Rezervace

4.2.1. FabShop obsahuje informace o možnostech Rezervace včetně uvedení ceny za konkrétní rezervaci. Cena Rezervace je uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Cena Rezervace zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována na FabShopu.

4.3. Provedení Rezervace

4.3.1. Člen výslovně souhlasí s tím, že služba Rezervace je vůči němu ze strany FLB splněna bezprostředně po provedení úhrady ceny Rezervace, jelikož k tomuto okamžiku dochází k vyhrazení příslušného přístroje pro užití v rezervovaném datu a času Členem, který Rezervaci provedl. Z tohoto důvodu nemá Člen právo na odstoupení od Smlouvy o Rezervaci ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu podle § 1837 občanského zákoníku.


5. ČLENSKÝ POPLATEK

5.1. Členský poplatek

5.1.1. Prostřednictvím příslušného FabShopu může Člen provést úhradu Členského poplatku, tedy peněžní částky, která je podmínkou trvání členství ve FabLabu. Úhrada Členského poplatku probíhá výlučně objednávkou na dobu neurčitou s opakovanou platbou.

5.2. Výše Členského poplatku

5.2.1. Výše Členského poplatku je uvedena v sazebníku poplatků zveřejněném na stránkách příslušného FabShopu. Členský poplatek je uveden včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Výše Členského poplatku zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována na FabShopu.

5.2.2. Výše Členského poplatku je diferencována dle tzv. druhu členství, jak je podrobněji uvedeno na stránkách příslušného FabShopu.

5.3. Objednávka úhrady Členského poplatku na dobu neurčitou s opakovanou platbou

5.3.1. Pro provedení úhrady Členského poplatku na dobu neurčitou s opakovanou platbou Člen na příslušném FabShopu zvolí, že chce uhradit Členský poplatek formou úhrady na dobu neurčitou, určí den první platby (dále jen „Den první platby“) a zadá další údaje požadované FabShopem pro opakovanou platbu.

5.3.2. Před přesměrováním na platební bránu pro zadání opakované platby Členského poplatku je Členovi umožněno zkontrolovat a měnit zadané údaje, a to i s ohledem na možnost Člena zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání.

5.3.3. Před potvrzením zadaných údajů musí Člen vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami zaškrtnutím příslušného pole nebo odesláním objednávky, pokud je informován o tom, že odesláním s těmito Obchodními podmínkami souhlasí, jinak k přesměrování na platební bránu nedojde. Po potvrzení zadaných údajů bude Členovi umožněno zadání opakované platby prostřednictvím platební brány. O založení opakované platby bude Člen informován e-mailem. Založením opakované platby dává Člen souhlas s tím, aby byla z jeho platební karty automaticky strhávána příslušná platba Členského poplatku.

5.3.4. Maximální částka opakované platby odpovídá nejvyššímu nabízenému Členskému poplatku, tedy činí částku 999 Kč vč. DPH. Strhávaná částka je fixní.

5.3.5. Strhávaná částka je fixní. Strhávání opakované platby bude prováděno s frekvencí jednoho měsíce vždy k tomu dni v každém kalendářním měsíci, kterým svým datem odpovídá Dnu první platby; není-li takového dne v daném měsíci, bude stržení opakované platby provedeno k poslednímu dni daného měsíce.

5.3.6. Frekvence strhávání opakované platby je fixní. Datum strhávání opakované platby je fixní s výhradou uvedenou v předchozím odstavci.

5.3.7. Člen souhlasí s tím, že o případných změnách v opakované platbě bude informován e-mailem. Do 2 dnů od zadání opakované platby bude Členovi e‑mailem zasláno potvrzení o aktivaci opakované platby.

5.3.8. Člen bude ze strany FLB kontaktován e-mailem nejméně 7 dní předem v případě, že:
a) od poslední opakované platby uplynulo více jak 6 měsíců,
b) vznikla změna v rámci původní dohody o opakovaných platbách, např. jakákoliv změna výše opakované platby či jakákoli změna data opakované platby,
c) končí případná free perioda Člena a Členovi začnou být strhávány platby.

5.3.9. Opakovanou platbu může Člen kdykoli deaktivovat (s účinky do budoucna) prostřednictvím webových stránek FabShopu nebo e-mailem zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu FLBu uvedenou v závěrečných ustanoveních těchto Obchodních podmínek.


6. KURZ

6.1. Provedení objednávky Kurzu

6.1.1. Prostřednictvím FabShopu si může Člen koupit přístup k vybranému Kurzu. Objednávku Kurzu Člen provede pomocí objednávkového formuláře. Člen objednává Kurz na konkrétní místo a termín (jde-li o Kurz naživo), nebo na konkrétní termín (jde-li o Kurz online). Jde-li o Kurz dostupný ke stažení, objednává si Člen právo Kurz užívat v rozsahu dále stanoveném v těchto Obchodních podmínkách.

6.1.2. Před odesláním objednávky je Členovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Člena zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky.

6.1.3. Člen odešle závaznou objednávku kliknutím na příslušné k tomu určené elektronické tlačítko FabShopu. Před odesláním objednávky musí Člen vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami zaškrtnutím příslušného pole nebo odesláním objednávky, pokud je informován o tom, že odesláním s těmito Obchodními podmínkami souhlasí, jinak k odeslání objednávky nedojde. Členem odeslaná objednávka je akceptací návrhu na uzavření Smlouvy o poskytnutí Kurzu, kterou činí FLB prostřednictvím FabShopu.

6.1.4. Smlouva o poskytnutí Kurzu je uzavřena elektronickým doručením objednávky FLBu, což se považuje za akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy. Poskytnutí Kurzu je však pro obě Smluvní strany závazné teprve úhradou ceny Kurzu; nedojde-li k úhradě do 1 hodiny od uzavření Smlouvy o poskytnutí Kurzu, uzavřená Smlouva se uplynutím této lhůty bez dalšího ruší.

6.1.5. FLB po úplném zaplacení ceny Kurzu zašle informace potřebné pro prokázání oprávnění se Kurzu účastnit (např. jedinečný odkaz na online seminář, kód nebo jiný údaj pro sdělení pořadatelům Kurzu naživo). Jde-li o Kurz ke stažení, FLB umožní Členovi Kurz stáhnout do 5 dnů od úplného zaplacení ceny Kurzu.

6.2. Licence ke Kurzu ke stažení a podmínky užívání Kurzu

6.2.1. Uzavřením Smlouvy FLB poskytuje Členovi nevýhradní právo užívat Kurz jako autorské dílo (licenci) v rozsahu dále stanoveném v tomto odstavci.

6.2.2. Licence je množstevně a územně neomezená a poskytuje se na dobu trvání majetkových práv autorských ke Kurzu za licenční odměnu, kterou se myslí cena Kurzu.

6.2.3. Člen je na základě licence oprávněn užívat Kurz či jeho část pro osobní potřebu nebo ke vzdělávání.

6.2.4. Člen nesmí užít Kurz jinak než způsoby výslovně uvedenými v těchto Obchodních podmínkách, Člen zejména nesmí:
a) osobovat si autorství Kurzu,
b) Kurz ani jeho část upravovat ani zařazovat do databáze,
c) Kurz spojovat s jinými díly (včetně zahrnutí Kurzu v publikacích nebo na internetových stránkách),
d) Kurz ani jeho část kopírovat, nahrávat ani jakýmkoliv způsobem šířit (včetně pronájmu či prodeje),
e) poskytnout nikomu podlicenci ke Kurzu,
f) Užít Kurz pro jakékoliv protiprávní účely ani pro účely příčící se dobrým mravům, včetně činností, které mohou způsobit újmu FLBu či třetím osobám.

6.2.5. Jestliže Člen užije Kurz nebo jeho část v rozporu s Obchodními podmínkami, je povinen nejpozději bezodkladně po výzvě FLBu na své náklady přestat Kurz užívat v rozporu s Obchodními podmínkami a odstranit vše, co užitím Kurzu v rozporu s Obchodními podmínkami vzniklo, zejména stáhnout Kurz i jakoukoliv jeho část z veškerých webových stránek a prostředků, prostřednictvím kterých byl Kurz nebo jeho část šířeny, včetně stažení veškerých hmotných materiálů, na kterých byl Kurz nebo jeho část v rozporu s těmito Obchodními podmínkami umístěn.

6.2.6. Člen odpovídá FLBu za veškeré nároky vznesené vůči FLBu v důsledku užití Kurzu nebo jeho části v rozporu s Obchodními podmínkami a zavazuje se takto způsobenou škodu či jinou újmu v plném rozsahu FLBu nahradit, včetně všech nároků FLBu plynoucích z takového porušení povinnosti.

6.2.1. Ustanovení 6.2.3 až 6.2.6 Obchodních podmínek o podmínkách použití Kurzu a odpovědnosti Člena za nedodržení těchto podmínek se použijí i na Smlouvu, na základě které FLB poskytuje Členovi Kurz online i naživo.

6.3. Cena Kurzu

6.3.1. FabShop obsahuje informace o ceně za konkrétní Kurz. Cena Kurzu je uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Cena Kurzu zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována na FabShopu.

6.4. Nemožnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu

6.4.1. Kurz naživo a online FLB Členovi poskytuje na konkrétní termín. V souladu s § 1837 písm. j) proto Člen nemá právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. V případě Kurzu ke stažení Člen výslovně souhlasí s tím, že služba poskytnutí Kurzu ke stažení mu bude ze strany FLB poskytnuta před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu. Z tohoto důvodu nemá Člen v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku právo na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Kurzu ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu.

6.5. Odpovědnost za doručení a ztrátu údajů k účasti na Kurzu

6.5.1. FLB nenese odpovědnost za poškození, ztrátu, odcizení nebo jiné znehodnocení informací či prostředků potřebných k účasti na Kurzu, které již Členovi poskytl (např. vstupenky, e mailu s odkazem na online kurz) a v takovém případě není povinen Členovi poskytovat náhradní informace či prostředky k účasti na Kurzu.

6.5.2. ČLB neodpovídá za to, že Členovi nebudou informace či prostředky potřebné k účasti na Kurzu doručeny z důvodů na straně Člena (např. přeplněná schránka elektronické pošty, spam filtr).

6.6. Zrušení a změny termínu Kurzu naživo a online

6.6.1. FLB může zrušit termín Kurzu, jestliže z objektivních důvodů není možné Kurz v daném termínu pořádat, zejména z důvodu vyšší moci (např. války, epidemie nemoci, přírodní katastrofy, rozhodnutí orgánu veřejné moci), nemožnosti lektora Kurzu účastnit se termínu Kurzu z důvodu neležící na straně FLBu a nemožnosti nahradit jej jiným lektorem, či nenaplnění základní kapacity Kurzu, která je uvedena v objednávce. Pokud FLB zruší termín Kurzu, který si Člen objednal, neprodleně o zrušení Člena vyrozumí na jeho e-mailovou adresu. Člen má v tomto případě právo na vrácení ceny Kurzu.

6.6.2. FLB je oprávněn navrhnout změnu termínu nebo místa konání Kurzu, jestli z objektivních důvodů není možné Kurz v daném termínu nebo na daném místě pořádat, zejména z důvodu vyšší moci, nemožnosti lektora Kurzu účastnit se termínu Kurzu z důvodu neležící na straně FLBu, neočekávané nezpůsobilosti místa Kurzu ke konání kurzu či z důvodu nenaplnění základní kapacity kurzu, která je uvedena v objednávce. FLB o návrhu změny Kurzu bude informovat Člena minimálně 10 dnů před původním termínem konání Kurzu na e-mail Člena uvedený v objednávce. Člen může změnu termínu nebo místa konání Kurzu odmítnout ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu na změnu Kurzu. Pokud Člen v této lhůtě změnu Kurzu neodmítne, má se za to, že se změnou Kurzu souhlasí. Pokud Člen v této lhůtě změnu Kurzu odmítne, má právo na vrácení ceny Kurzu.


7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Platební podmínky

7.1.1. Úhradu ceny zboží může Člen provést:
a) platební kartou on-line prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (on-line platební brány); Člen bude po odeslání objednávky zboží přesměrován na on-line platební bránu,
b) platební kartou pomocí platebního terminálu ve FabLabu.

7.1.2. Úhradu ceny za Rezervaci, úhradu ceny Kurzu, úhradu Členského poplatku či zadání opakované platby Členského poplatku může Člen provést výlučně platební kartou on-line prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (on-line platební brány).

7.1.3. Zvolí-li Člen pro úhradu ceny objednaného zboží platbu platební kartou pomocí platebního terminálu ve FabLabu, je povinen provést úhradu do 7 dnů ode dne odeslání objednávky. Neprovede-li Člen platbu ve lhůtě dle předchozí věty, je FLB oprávněn od Smlouvy o koupi příslušného zboží odstoupit.

7.1.4. Zvolený způsob úhrady může Člen změnit pouze se souhlasem FLB.

7.1.5. Platební povinnost Člena je splněna okamžikem připsání celkové výše ceny na účet FLB.

7.2. Komunikace a doručování

7.2.1. Není-li mezi Smluvními stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran, které si Smluvní strany vzájemně oznámí.

7.2.2. Listovní oznámení správně adresovaná se považují za doručená dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb nebo doručováno osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení oznámení na příslušné pobočce pošty, nepodaří-li se oznámení doručit nebo bude-li převzetí oznámení odepřeno.

7.3. Práva z vadného plnění (reklamace) pro Rezervace a Kurz

7.3.1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění Smlouvy se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

7.3.2. FLB odpovídá Členovi, že služba (Rezervace, Kurzu) dle těchto Podmínek není v době jejího poskytnutí vadná (odpovídá Smlouvě).

7.3.3. Pokud je vada plnění FLBu odstranitelná, je Člen oprávněn:
a) buď požadovat opravu plnění nebo doplnění toho, co chybí (neposkytnuté části služby), anebo
b) požadovat přiměřenou slevu z ceny (Rezervace, Kurzu).

7.3.4. Pokud je vada plnění neodstranitelná a není možné službu užívat dle Smlouvy, je Člen oprávněn:
a) buď odstoupit od smlouvy, anebo
b) požadovat přiměřenou slevu z ceny Kurzu.

7.3.5. Člen musí vadu vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději do 6 měsíců od převzetí plnění FLBu (poskytnutí služby dle Smlouvy).

7.3.6. Člen vytkne vadu oznámením, ve kterém uvede tyto informace:
a) jaká je vada služby a jak se projevuje,
b) jaké právo z vadného plnění uplatňuje (odstranění vady, slevu, odstoupení od smlouvy dle pravidel uvedených v předchozích odstavcích),
c) jméno, adresu a ideálně telefonní číslo a e-mail pro rychlejší komunikaci.

7.3.7. Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje Člen vůči FLBu písemně či ústně ve FabLabu či prostřednictvím elektronické pošty odeslané na kontaktní e mailovou adresu FLBu uvedenou v závěrečných ustanoveních těchto Obchodních podmínek.

7.3.8. FLB písemně potvrdí Členovi, kdy Člen právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Člen požaduje. Dále FLB Členovi písemně potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.3.9. FLB nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se FLB se Členem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

7.3.10. Náklady reklamace hradí Člen. Jestliže FLB reklamaci Člena uzná, proplatí Členovi na jeho žádost účelně vynaložené náklady uznané reklamace.

7.4. Závěrečná ustanovení

7.4.1. Případná odchylná ustanovení uvedená na stránkách FabShopu mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

7.4.2. Právní vztahy mezi Členem a FLBem se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého. Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Volbou práva nejsou dotčena práva Spotřebitelů, která můžou vyplývat z právního řádu, který by se jinak na právní vztah Smluvních stran použil.

7.4.3. FLB není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.4.4. Smlouvy uzavřené v souladu s těmito Obchodními podmínkami můžou Smluvní strany měnit písemnou dohodou (i prostřednictvím e-mailů). Pokud je některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné, neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí namísto neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

7.4.5. Dojde-li mezi Smluvními stranami ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn k subjektu mimosoudního řešení sporu. Tím je mimo jiné Česká obchodní inspekce (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz/informace-o-adr). Nebo můžete sport řešit prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace na stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr).

a) Adresa pro doručování:

FabLab Brno s.r.o.
Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno

b) Adresa elektronické pošty:

info@fablabbrno.cz; shop@fablabbrno.cz

c) Telefon:

+420 725 960 702

7.4.6. Tyto Obchodní podmínky FLB používá pro všechny Smlouvy, které Smluvní strany uzavřou ode dne 1. 8. 2022.

Dotaz byl odeslán


Osobní údaje

Přihlašovací údaje

Heslo nesmí být delší než 19 znaků

Adresa

Firemní údaje

Dotazník

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole
Souhlas s obchodními podmínkami je povinné pole
Registrace proběhla úspěšně
Registraci není možné dokončit

Košík obsahuje nepovolené položky

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později
Členství bylo úspešně zrušeno
Zrušení členství se nezdařilo. Prosím kontaktujte nás na info@fablabbrno.cz